SK FlagSK
×
Koronavírus – najnovšia aktualizácia od George Foreman - PREČÍTAŤ VIAC
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Ochranu údajov a súkromia berieme veľmi vážne a dodržujeme platné národné a európske ustanovenia o ochrane údajov. Nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o tom, ako ich zbierame, spracúvame a používame, vrátane toho (a to hlavne), aké informácie a osobné údaje uchovávame a čo s nimi robíme.

Na niektoré z ponúk a služieb, ktoré zverejňujeme na https://sk.georgeforemangrills.com sa môžu vzťahovať iné ustanovenia. Na tieto dodatočné ustanovenia, ako napríklad nárokovateľné propagačné akcie, bude odkazované v rámci danej ponuky či služby a budú mať prednosť pred nasledujúcimi ustanoveniami.

1. Správca

Osoba zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a používanie Vašich osobných údajov na týchto webových stránkach je, v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, "GDPR"), Spectrum Brands (UK) Limited, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom.

2. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov

2.1. Osobné údaje

Osobné údaje sú definované ako akákoľvek informácia súvisiaca s identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou (Článok 4, odsek 1 GDPR).

To zahŕňa najmä Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu, dátum narodenia, rovnako ako rad ďalších údajov, ktoré poskytnete v rámci on-line objednávky, registrácie, tvorby zákazníckeho účtu alebo otázky poslanej prostredníctvom kontaktného formulára (ďalej len "Osobné údaje").

Na štatistické dáta, ktoré zbierame z technických dôvodov, pokiaľ navštívite naše webové stránky a ktoré sú anonymné a nie je možné ich spojiť priamo s Vašou osobou, sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Tieto štatistické dáta obsahujú informácie o Vašom počte návštev našich webových stránok; o čase, ktorý ste na našich webových stránkach strávili; špecifických stránkach, ktoré ste navštívili; informácie o Vašom webovom prehliadači (prehliadačoch); IP adrese; softwarových a hardwarových charakteristikách. Tieto dáta budú zbierané a spracovávané anonymne, aby sme získali informácie o používaní našich webových stránok a adekvátne ich optimalizovali.

2.2. Zhromažďovanie, spracovávanie a používanie Vašich osobných údajov

Všeobecne možno naše webové stránky používať aj bez zadania osobných údajov. Ak naše webové stránky zhromažďujú Vaše osobné údaje, deje sa tak dobrovoľne, kedykoľvek je to možné.

Zhromažďujeme a spracúvame tieto kategórie osobných údajov za nasledujúcimi účelmi:

2.2.1. Pre náš obchodný vzťah

Budeme zhromažďovať a spracúvať Vaše meno, adresu, nákupnú históriu a obdobné vyžadované Osobné údaje, aby sme mohli vstupovať do nášho vzájomného vzťahu, napríklad odpovedať na Vašu otázku, spracovať vzájomnú dohodu o dodaní objednaného tovaru, spracovať platbu alebo na technicko-administratívne účely. Právnym základom pre toto spracovanie je Článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR, pretože je to nevyhnutné na dodržanie zmluvy. Tieto Vaše údaje sme mohli získať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našich webových stránkach alebo vďaka kontaktnému formuláru na našich webových stránkach.

Tieto Osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti nášho obchodného vzťahu. Ak medzi nami nedôjde k žiadnym transakciám po dobu 3 rokov, potom Vaše Osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme, pokiaľ nám zákon neukladá, aby sme ich zachovali po dlhšiu dobu.

2.2.2. Vytvorenie profilu pre našu databázu

Keď nás prvýkrát kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach alebo ak sa zúčastníte propagačnej akcie ako je napríklad registrácia výrobku na predĺženú záruku, vytvoríme Váš profil v našej databáze. Všetky Osobné dáta, ktoré následne poskytnete, napríklad pri nákupe alebo pri kontakte so zákazníckou linkou, budú taktiež uložené k Vášmu profilu. Právnym základom pre toto spracovanie je Článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR, pretože je to nevyhnutné na dodržanie zmluvy.

Tieto Osobné údaje budeme uchovávať počas platnosti nášho obchodného vzťahu. Ak medzi nami nedôjde k žiadnym transakciám alebo kontaktom zákazníckeho centra po dobu 3 rokov, potom Vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme, pokiaľ nám zákon neukladá, aby sme ich zachovali po dlhšiu dobu.

2.2.3. Prihlásenie na odber e-mailového newslettera & analýza využitia newslettera

a) Prihlásenie na odber

Pokiaľ sa prihlásite na odber nášho e-mailového newslettera, použijeme Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli so súhlasom, aby sme Vám posielali e-mailový newsletter. Ak sa chcete prihlásiť na odber, musíte poskytnúť svoju e-mailovú adresu. Akékoľvek ďalšie údaje budú poskytnuté úplne dobrovoľne a budú slúžiť na to, aby sme Vás mohli v newsletteri lepšie osloviť a ponúknuť Vám obsah newslettera podľa Vášho záujmu. Newslettery budú obsahovať aktuálne novinky a informácie o našich výrobkoch rovnako ako všeobecné rady a informácie týkajúce sa našich produktov. Právnym základom na toto spracovanie je Váš súhlas v zmysle Článku 6, odsek 1, písmeno a GDPR.

Tieto Osobné údaje budeme uchovávať (i), pokiaľ sa z odberu e-mailového newslettera neodhlásite (ii) maximálne počas 18 mesiacov, ak ste neotvorili žiadny newsletter. Potom Vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme, pokiaľ nám zákon neukladá, aby sme ich zachovali po dlhšiu dobu.

Súhlas so zasielaním e-mailového newslettera môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a s okamžitým efektom. Odhlásiť sa môžete pomocou odkazu na odhlásenie v spodnej časti našich e-mailových newsletterov alebo pomocou nášho kontaktného formulára.

b) Analýza využitia newslettera

Neustále sa snažíme vylepšovať naše služby. Z tohto dôvodu vykonávame vyhodnotenie rozosielania e-mailových newsletterov, napríklad či zadané e-mailové adresy existujú, či bol newsletter otvorený, ktoré odkazy z newslettera boli použité a či došlo k odpovedi alebo k vráteniu [(automatická) odpoveď, chybové hlásenie atď.]. Právnym základom pre toto spracovanie je Váš súhlas v zmysle Článku 6, odsek 1, písmeno a GDPR.

Tieto Osobné údaje budeme uchovávať počas 2 rokov. Potom Vaše Osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme, pokiaľ nám zákon neukladá, aby sme ich zachovali po dlhšiu dobu.

2.3. Súhlas maloletých osôb

Osoby mladšie ako 16 rokov nám nemôžu poskytnúť žiadne Osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu ich rodiča alebo opatrovníka.

2.4. Ak súhlasíte: Právo odvolať súhlas

Tam, kde je Váš súhlas právnym základom na spracovanie Vašich Osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred odvolaním.

3. Ako zdieľame Vaše osobné údaje s tretími stranami

Vaše Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám len v nasledujúcich prípadoch:

- našim pridruženým spoločnostiam v rámci Spectrum Brand Group na potreby prevádzky týchto webových stránok; 

- našim dodávateľom alebo poskytovateľom služieb zákazníckeho centra alebo našim distribučným partnerom v súvislosti s Vaším používaním týchto webových stránok;

- našej PR agentúre uvedenej ako tlačový hovorca na vybavovanie požiadaviek súvisiacich s tlačou;

- našim IT agentúram, ktoré nám poskytujú IT služby a ktoré spracúvajú také údaje len v súvislosti s týmito službami (napríklad hosting, IT správa a podpora, systém na odosielanie e-mailového newslettera);

- súdom, rozhodcovským orgánom, subjektom zaoberajúcim sa predchádzaním podvodom, výkonným orgánom, regulačným orgánom alebo právnym zástupcom, v prípade, že je to nevyhnutné pre dodržanie zákonov alebo na zriadenie, výkon alebo obranu práv alebo právnych nárokov;

 

Ak najímame iné spoločnosti, aby v našom mene vykonávali spracovanie Osobných údajov a za týmto účelom im odovzdávame Vaše Osobné údaje, od týchto spoločností budeme vyžadovať, aby chránili Vaše Osobné údaje a aby ich používali len za účelom, ktorý je uvedený v dohodách s týmito spracovateľmi. V prípadoch, kedy máme, v závislosti od vašej indikovanej lokality, odovzdať Vaše údaje do štátov mimo EU/EEA, odovzdáme Osobné údaje externým príjemcom v týchto krajinách len v prípade, že má príjemca dostatočné záruky ochrany údajov v súlade so zákonom, ako je napríklad EU Standard Contractual Clauses.

Ďalšie informácie, napríklad kópie príslušných záruk, o ochranných opatreniach zavedených v súvislosti s konkrétnymi prevodmi, si môžete vyžiadať na dsr@eu.spectrumbrands.com.

4. Vaše práva týkajúce sa Vašich Osobných údajov

Ak sú splnené určité požiadavky, máte nasledujúce práva:

- požiadať o prístup k Osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame

- požiadať o opravu Vašich Osobných údajov

- požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov

- požiadať o obmedzenia v spracovaní Vašich Osobných údajov

- vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich Osobných údajov

- požiadať o zaslanie Vašich Osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (právo na prenositeľnosť dát)

- zrušiť akýkoľvek budúci súhlas s budúcim účinkom

- nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania

Na uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať:

Spectrum Brands (UK) Ltd
DSR Request
Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester
M35 0HS
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 161 947 3000
Fax: +44 (0) 161 682 1708
dsr@eu.spectrumbrands.com

Na Vašu žiadosť odpovieme v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami.

5. Cookies

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich zásadách týkajúcich sa cookies, kliknite sem a prečítajte si naše zásady týkajúce sa cookies.

6. Bezpečnosť dát

Snažíme sa Vaše Osobné údaje uchovávať s využitím všetkých dostupných technických a organizačných možností tak, aby sme zabránili prístupu tretím stranám.

Všetky Osobné údaje sú uložené na serveroch s tými najvyššími bezpečnostnými štandardmi, aby sme zamedzili pokusom tretích strán získať prístup.

7. Náš správca Osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane Osobných údajov alebo spôsobu spracovania Vašich Osobných údajov, kontaktujte nášho správcu Osobných údajov na gdpr@eu.spectrumbrands.com.

8. Vaše právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie Osobných údajov porušuje zákony na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

©2021 Spectrum Brands, Inc., Všetky práva vyhradené