SK FlagSK
×
Koronavírus – najnovšia aktualizácia od George Foreman - PREČÍTAŤ VIAC
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Podmienky používania

Uvedomujeme si riziká používania internetu, a preto sme zostavili súbor pravidiel na jeho využívanie na ochranu užívateľov stránky aj nás samých (v nasledujúcich "podmienkach").

1. Všeobecné pravidlá používania

Berte na vedomie, že je zakázané:

 1. distribuovať akékoľvek časti webovej stránky pomocou akýchkoľvek médií bez predchádzajúceho súhlasu;
 2. vstupovať na akúkoľvek časť webovej stránky pomocou iných technológií okrem dostupných na našej webovej stránke alebo na ktoré odkazujeme;
 3. meniť akúkoľvek časť webovej stránky;
 4. vstupovať, obchádzať alebo inak narušovať zabezpečené prvky webovej stránky alebo prvky, ktoré chránia či zakazujú kopírovanie obsahu (i) alebo (ii) obchádzať obmedzenia použitia webovej stránky či dostupného obsahu webovej stránky;
 5. využívať našu webovú stránku na komerčné a obchodné účely;
 6. kopírovať nepretržite, zhromažďovať a odovzdávať ďalej obsah našej webovej stránky.

2. Autorské a iné práva

 1. Sme – pokiaľ nie je uvedené inak – majiteľom alebo autorizovaným užívateľom všetkých dostupných informácií na našej webovej stránke – texty, grafika, obrázky, fotografie, audio a videosúbory a interaktívne prvky (v nasledujúcom "Obsahu"). Všetok obsah je buď naším majetkom alebo naň vlastníme licenciu a je predmetom vlastníckych práv a ostatných práv na ochranu intelektuálneho bohatstva našich alebo práv poskytovateľov licencie. Akékoľvek značky tretej strany umiestnené na našej webovej stránke sú značkami ich oprávnených vlastníkov.
 2. Obsah by nemal byť sťahovaný, kopírovaný, distribuovaný, vystavovaný, predávaný, licencovaný, menený, nesprávne využívaný, využívaný na komerčné účely alebo využívaný inak ako na osobné potreby bez nášho predchádzajúceho súhlasu.
 3. Akýkoľvek zásah do našich autorských alebo iných práv vrátane práv tretích strán môže viesť k občianskemu alebo trestnému stíhaniu.

3. Zodpovednosť

 1. Pri príprave tejto webovej stránky bol kladený najvyšší možný dôraz na aktuálnosť a správnosť dát a jasnosť výkladu. Náhodné nesprávne informácie sa však môžu objaviť. Vzdávame sa všetkej zodpovednosti za prípadné preklepy a zodpovednosti za správnosť, kompletnosť a aktuálnosť informácií obsiahnutých na webových stránkach spoločnosti.
 2. Informácie a dáta dostupné na našich serveroch môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Služby, informácie a dáta dostupné na webovej stránke sú poskytované bez akýchkoľvek záruk.
 3. Tiež sa zriekame všetkej zodpovednosti za informácie a materiály obsiahnuté na webových stránkach tretích strán, na ktoré webová stránka odkazuje, ako aj za informácie a materiály obsiahnuté na webových stránkach ďalších subjektov, na ktoré môže byť odkazované webovou stránkou tretej strany.
 4. Používaním webovej stránky na seba preberáte všetky riziká s tým spojené, zahrnujúce ohrozenie počítača, softvéru alebo poškodenie dát.
 5. Spoločnosť by nemala byť v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek nezákonné používanie webovej stránky ani za porušovanie práv tretích strán.
 6. S výnimkou škôd, ktoré vzniknú na základe nášho nesprávneho chovania nebude spoločnosť zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo úmyselné škody vrátane škôd vzniknutých stratou zisku, poškodenia softvéru či elektronických dát spojených s používaním webovej stránky spoločnosti.

4. Osobné údaje

Na osobné dáta a dáta týkajúce sa spoločnosti bol vytvorený Návod na ochranu dát.

5. Rôzne

Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

© Spectrum Brands Inc, September 2020